Podzimní hobby závody - informace

Rozpis 8. hobby závodů TJ Orion Praha

 
                                                     sobota 22. října 2011

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                    Jezdecký oddíl TJ ORION Praha, MA 006
1.2.      Datum konání:              sobota  22. října 2011
1.3.      Místo konání:                jezdecký areál TJ ORION Praha, U ledáren 48, Praha 4 - Braník
1.4.      Kolbiště:                      drezurní obdélník písčitý 20 x 40 m v kryté hale
1.5.      Opracoviště:                písčité, venkovní
1.6.      Zodpovědná osoba:     ing. Nora Hořická, cvičitelka, č.lic.A0252
             Dozor na opracovišti:  Tomáš Mašek, trenér, A0250
             Rozhodčí :                  RNDr.Jan Minář, Hana Štěpánová

2. Technické údaje:

2.1.       Předpisy:                Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2011, platné drezurní úlohy.

2.2.       Veterinární předpisy: Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární
                                  osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic pro rok 2011.

3. Soutěže:

3.1.       Drezurní úloha Z 2 /2009
3.2.       Drezurní úloha Z 3 /2009
3.3.       Skoková soutěž 70 cm s rozeskakováním 80 cm

4. Časový rozvrh závodů:

            8:15 – 8:45  hod       prezentace, která se koná v kanceláři jezdeckého oddílu
9:30 hod                začátek 1.soutěže
13:00 hod                předpokládaný začátek skokových soutěží
Ostatní soutěže budou následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno po ukončení každé soutěže.
           
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.5. Všeobecné údaje:

4.1.       Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail : hobbyorion@seznam.cz
                                                                                mobil : 732 650 375 (Navarrová), 732 879 093 (Hrdličková)

4.2.      Uzávěrka přihlášek:       19. 10. 2011


4.3.      - soutěže jsou otevřeny pro jezdce a koně i pony s licencí i bez licence
            - maximální počet startujících je 15 pro jednu soutěž
            - pro otevření soutěže je minimální počet 5 startujících, v opačném případě budou soutěže sloučeny
             - korektní oblečení jezdců a výstroj koní a pony
             - za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba, její jméno musí být uvedeno v přihlášce
  
4.4.      - startovné : 200 Kč za soutěž
4.5.      - jeden kůň smí startovat maximálně ve dvou soutěžích

4.6.      - ceny:  ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, věcné ceny pro první tři umístěné
4.7.      - poskytované služby:
                        - lékařskou službu zajišťuje pořadatel
                        - veterinární služba zajištěna při úhradě za provedené služby

4.8.      Ostatní údaje:
             - občerstvení – vedle areálu je otevřen bufet
            - ubytování pořadatel nezajišťuje
            - ustájení koní pořadatel nezajišťuje
            - veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt
- pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za ztráty předmětů a jejich poškození v průběhu závodů

                                                                                               za pořadatele

                                                                                               Patricia Navarrová


V Praze 31. 8. 2011
Rozpis zaslán dne 31. 8. 2011 na OV ČJF Praha