Rozpis 4.hobby závodů Orion 24. října 2009

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: Jezdecký oddíl TJ ORION Praha, MA 006
1.2. Datum konání: sobota 24. října 2009
1.3. Místo konání: jezdecký areál TJ ORION Praha, U ledáren 48, Praha 4 - Braník
1.4. Kolbiště: drezurní obdélník písčitý 20 x 40 m v kryté hale
1.5. Opracoviště: písčité nepravidelné, venkovní
1.6. Zodpovědná osoba: ing.Nora Hořická, cvičitelka, č.lic.A0252
Rozhodčí : MUDr.Elvíra Zamrazilová, ing.Vladimír Šmelhaus

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2009, platné drezurní úlohy.

2.2. Veterinární předpisy: Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární
osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic pro rok 2009.

3. Soutěže:

3.1. Drezurní úloha Z 1 /2000 pro pony
3.2. Drezurní úloha Z 2 /2000
3.3. Drezurní úloha Z 3/2000
3.4. Drezurní úloha L8/2000
3.5. Skoková soutěž 60 - 70cm

Ukázka paradrezury, voltiže a paravoltiže

4. Časový rozvrh závodů:

8,3o – 9,3o Prezentace, která se koná v kanceláři jezdeckého oddílu
10,oo hod začátek 1.soutěže
Ostatní soutěže budou následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno po ukončení každé soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

5. Všeobecné údaje:

4.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Nora Hořická
Zelený pruh 616/20, 147 00 Praha 4
e-mail : norahoricka@seznam.cz
mobil : +420608076999, +420724511177
4.2. Uzávěrka přihlášek: neděle 20. 10. 2009


4.3. Soutěže jsou otevřeny pro jezdce a koně i pony s licencí i bez licence
Korektní oblečení jezdců a výstroj koní a pony
Za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba

4.4. Startovné : 200Kč za soutěž

4.5. Ceny: ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, věcné ceny pro první tři umístěné
4.6. Poskytované služby:
- lékařskou službu zajišťuje pořadatel
- veterinární služba zajištěna při úhradě za provedené služby

4.7. Ostatní údaje:
- občerstvení formou bufetu
- ubytování pořadatel nezajišťuje,
- ustájení koní pořadatel nezajišťuje,
- veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt,
- pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za ztráty předmětů a jejich poškození v průběhu závodů.