Propozice hobby 23. 10. 2010
1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                    Jezdecký oddíl TJ ORION Praha, MA 006
1.2.      Datum konání:              sobota  23. října 2010
1.3.      Místo konání:                jezdecký areál TJ ORION Praha, U ledáren 48, Praha 4 - Braník
1.4.      Kolbiště:                      drezurní obdélník písčitý 20 x 40 m v kryté hale
1.5.      Opracoviště:                písčité nepravidelné, venkovní
1.6.      Zodpovědná osoba:       ing.Nora Hořická, cvičitelka, č.lic.A0252
             Dozor na pracovišti:       Tomáš Mašek, trenér, A0250
             Rozhodčí :                     RNDr.Jan Minář , MUDr. Evelína Zamrazilová

2. Technické údaje:

2.1.       Předpisy:                Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2010, platné drezurní úlohy.

2.2.       Veterinární předpisy: Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární
                                  osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic pro rok 2010.

3. Soutěže:

3.1.       Drezurní úloha Z 2 /2009
3.2.       Drezurní úloha Z 3 /2009
3.3.       Skoková soutěž 70 cm s rozeskakováním 80 cm

4. Časový rozvrh závodů:

            8:00– 9:00  hod       prezentace, která se koná v kanceláři jezdeckého oddílu
9:30 hod                začátek 1.soutěže
13:00 hod                předpokládaný začátek skokových soutěží
Ostatní soutěže budou následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno po ukončení každé soutěže.
           
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
5. Všeobecné údaje:

4.1.       Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail : hobbyorion@seznam.cz
                                                                                mobil : 732 879 093 (Hrdličková), 732 650 375 (Navarrová)

4.2.      Uzávěrka přihlášek:       17.10.2010
4.3.      - soutěže jsou otevřeny pro jezdce a koně i pony s licencí i bez licence
            - maximální počet startujících je 15 pro jednu soutěž
            - pro otevření soutěže je minimální počet 5 startujících, v opačném případě budou soutěže sloučeny
             - korektní oblečení jezdců a výstroj koní a pony
             - za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba
  
4.4.      - startovné : 200 Kč za soutěž

4.5.      - ceny:  ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, věcné ceny pro první tři umístěné
4.6.      - poskytované služby:
                        - lékařskou službu zajišťuje pořadatel
                        - veterinární služba zajištěna při úhradě za provedené služby

4.7.      Ostatní údaje:
             - občerstvení formou bufetu
            - ubytování pořadatel nezajišťuje
            - ustájení koní pořadatel nezajišťuje
            - veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt
- pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za ztráty předmětů a jejich poškození v průběhu závodů

                                                                                               za pořadatele

                                                                                              Ing. Nora Hořická


V Praze 26. 9. 2010
Rozpis zaslán dne 3. 10. 2010  na OV ČJF Praha