Drezurní závody 25. 6. 2011 - propozice

Rozpis drezurních závodů

 625A1

25. června 2011

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                    Jezdecký oddíl TJ ORION Praha, MA0006
1.2.      Datum konání:              25. června 2011
1.3.      Místo konání:                jezdecký areál TJ ORION Praha, U ledáren 48, Praha 4 - Braník
1.4.      Kolbiště:                      drezurní obdélník písčitý 20 x 40 m
1.5.      Opracoviště:                písčité nepravidelné
1.6.      Funkcionáři závodů:
                   Ředitel závodů:     Tomáš Mašek
                   sekretář závodů:    Ing. Vladimír Šmelhaus
                   Hlavní rozhodčí:    Renata Vikartová
       Sbor rozhodčích:   RNDr. Jan Minář
                                   Eva Špuláková
Hana Štěpánová
Hlasatel:               Renata Birhanzlová

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy:                        Pravidla jezdeckého sportu v platném znění, platné drezurní úlohy a tento rozpis.

2.2.  Veterinární předpisy:       Vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy o vakcinaci proti influenze a serologickém vyšetření na infekční anémii. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodu při příjezdu.

3. Soutěže:

3.1.       Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z2 / 2000 / 2009
            Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení jednou známkou.

3.2.       Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z3 / 2000 / 2009
            Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení jednou známkou.

Hodnotí dva rozhodčí z jednoho místa, rozhodování dle čl. 432 drezurních pravidel


3.5.       Drezurní soutěž stupně L – úloha L8/2004/2009
            Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení dle čl. 432 drezurních pravidel, 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434

Pořadatel si vyhrazuje právo při velkém počtu startujících v některé ze soutěží rozdělit danou soutěž dle věkových kategorií koně nebo jezdce

4. Časový rozvrh závodů:

                700 - 8 00         prezentace, která se koná v kanceláři jezdecké oddílu
          900         začátek soutěže st. Z2 / 2000 / 09
soutěže st. Z3 / 2000 / 09  a L8/2004/2009 budou následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno vždy po ukončení soutěže
Přestávky a obědová přestávka budou stanoveny v den závodů s ohledem na počty startujících.


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
5. Všeobecné údaje:

5.1.       Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Ing. Vladimír Šmelhaus, Na Harfě 694/4,
                                                           Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00
                                                                       Tel. domů:  284 818 712 (večer)
                                                                        e-mail: v.smelhaus@seznam.cz

5.2.      Uzávěrka přihlášek:       23. 6. 2011


Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Dodatečné přihlášky (za dvojnásobné zápisné) lze přijmout, s ohledem na počty startujících, nejpozději 1 den před konáním závodů.

5.3.      Přihlášky musí obsahovat:
- jméno, příjmení, datum narození a číslo licence jezdce,
                                   - jméno a číslo licence koně vč. roku narození,
- přesný název a číslo licence subjektu, za který jezdec s koněm bude startovat,
- kontaktní osobu a mob. telefon,
- označení soutěže, ve které budou jezdec s koněm startovat.

5.3.      Peněžité plnění:  zápisné za start v soutěžích st. „Z“       300 Kč
                                    zápisné za start v soutěži st. „L“           350 Kč

5.4.      Ceny:

- ve všech soutěžích st. Z a L budou vítěz a umístění do 5. místa dekorováni floty podle pravidel PJS, čl.  436 432 drezurních pravidel.
- jezdci na 1. až 3. místě ve všech soutěžích st. Z a L budou odměněni věcnými cenami vyplácenými v penězích (čl. N8. a čl. 126 Všeobecných pravidel)

5.5.      Poskytované služby:
            - lékařská služba: poliklinika Modřany
            - veterinární služba zajištěna při úhradě za provedené služby.

5.6.      Ostatní údaje:
            - každý startující si musí zajistit vlastního čtenáře úlohy,
- technická porada se nekoná, veškeré informace při prezentaci
            - námitky a stížnosti v souladu s PJS,
            - ubytování pořadatel nezajišťuje,
            - ustájení koní pořadatel nezajišťuje,
            - Kůň se smí pohybovat po areálu pouze nauzděn
            - veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt,
- pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození v průběhu závodů.
- sázky nejsou povoleny
                                                                                               za pořadatele


                                                                                              Tomáš Mašek v.r.
                                                                                    předseda jezdeckého oddílu
Rozpis schválen dne:
Oblastním výborem ČJF Praha
Zdeněk Beneš v.r.