Rozpis

Rozpis drezurních závodů
 625A1

1. Základní údaje:

1.1.      Pořadatel:                   Jezdecký oddíl TJ ORION Praha, MA0006
1.2.      Datum konání:            16. června 2012
1.3.      Místo konání:              jezdecký areál TJ ORION Praha, U ledáren 48, Praha 4 - Braník
1.4.      Kolbiště:                      drezurní obdélník písčitý krytý 20 x 40 m
1.5.      Opracoviště:               písčité nepravidelné otevřené
1.6.      Funkcionáři závodů:
                   Ředitel závodů:               Tomáš Mašek
                   sekretář závodů:             Nora Hořická
                   Hlavní rozhodčí:              Renata Vikartová
                   Sbor rozhodčích:             Eva Špuláková, Hana Štěpánová
                   Hlasatel:                          Josef Zelinka
                   Dozor opracoviště:         Jan Minář
                   Výpočetní středisko:       Jan Šmelhaus

2. Technické údaje:

2.1.      Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu v platném znění, platné drezurní úlohy a tento rozpis.

2.2.      Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy o vakcinaci proti influenze a serologickém vyšetření na infekční anémii. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodu při příjezdu.

3. Soutěže:

3.1.      Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z2 /2009 
Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení jednou známkou.

3.2.        Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z3 /2009
Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení jednou známkou.

Hodnotí dva rozhodčí z jednoho místa, rozhodování dle čl. 432 drezurních pravidel

3.3.        Drezurní soutěž stupně L – úloha L8/2009
Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení dle čl. 432 drezurních pravidel, 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434

Pořadatel si vyhrazuje právo při velkém počtu startujících v některé ze soutěží rozdělit danou soutěž dle věkových kategorií koně nebo jezdce

4. Časový rozvrh závodů:

730 - 800               prezentace, která se koná v kanceláři jezdecké oddílu
900                       začátek soutěže st. Z2/2009

Soutěže st. Z3/2009 a L8/2009 budou následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno vždy po ukončení soutěže.

Přestávky a obědová přestávka budou stanoveny v den závodů s ohledem na počty startujících.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

5. Všeobecné údaje:

5.1.      Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail:  tjorion@seznam.cz
5.2.      Uzávěrka přihlášek:   11. 6. 2012
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Dodatečné přihlášky (za dvojnásobné zápisné) lze přijmout, s ohledem na počty startujících, nejpozději 1 den před konáním závodů.

5.3.      Přihlášky musí obsahovat:
- jméno, příjmení, datum narození a číslo licence jezdce,
- jméno a číslo licence koně vč. roku narození,
- přesný název a číslo licence subjektu, za který jezdec s koněm bude startovat,
- kontaktní osobu a mob. telefon,
- označení soutěže, ve které budou jezdec s koněm startovat.

5.4.      Peněžité plnění:  zápisné za start v soutěžích st. „Z“            300 Kč
                                    zápisné za start v soutěži st. „L“       350 Kč

5.5.      Ceny:
- ve všech soutěžích st. Z a L budou vítěz a umístění do 5. místa dekorováni floty podle pravidel PJS, čl.  436 a 432 drezurních pravidel.
- jezdci na 1. až 3. místě ve všech soutěžích st. Z a L budou odměněni věcnými cenami (čl. N8. a čl. 126 Všeobecných pravidel)

5.6.      Poskytované služby:
- lékařská služba po dobu konání soutěží: Jana Floriánová zdravotní sestra s aprobací v souladu čl. 109 Všeobecných pravidel
            - veterinární služba zajištěna při úhradě za provedené služby.

5.7.      Ostatní údaje:
- každý startující si musí zajistit vlastního čtenáře úlohy,
- technická porada se nekoná, veškeré informace při prezentaci,
- námitky a stížnosti v souladu s PJS,
- ubytování pořadatel nezajišťuje,
- ustájení koní pořadatel nezajišťuje,
- Kůň se smí pohybovat po areálu pouze nauzděn
- veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt,
- pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození v průběhu závodů.
- sázky nejsou povoleny
                                                                                             
za pořadatele


                                                                                              Tomáš Mašek v.r.
                                                                                    předseda jezdeckého oddíluRozpis schválen dne: 18. 6. 2012
Oblastním výborem ČJF Praha