Rozpis drezurních závodů 619A2 19. června 2010

Rozpis drezurních závodů
 619A2
19. června 2010

1. Základní údaje:

1.1.    Pořadatel:        Jezdecký oddíl TJ ORION Praha, MA0006
1.2.    Datum konání:        19. června 2010
1.3.    Místo konání:        jezdecký areál TJ ORION Praha, U ledáren 48, Praha 4 - Braník
1.4.    Kolbiště:         drezurní obdélník písčitý 20 x 40 m
1.5.    Opracoviště:        písčité nepravidelné
1.6.    Funkcionáři závodů:
    Ředitel závodů:    Tomáš Mašek
    Tajemník závodů:    Ing. Vladimír Šmelhaus
    Hlavní rozhodčí:    Renata Vikartová
    Sbor rozhodčích:    RNDr. Jan Minář
            Pavla Loudová
Hana Štěpánová
Hlasatel:        Renata Birhanzlová

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy:       Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2010 a platné drezurní úlohy.

2.2.  Veterinární předpisy:     Vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy o vakcinaci proti influenze a serologickém vyšetření na infekční anémii. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodu při příjezdu.

3. Soutěže:

3.1.    Drezurní soutěž stupně P2 / 2002 pro pony

3.2.     Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z2 / 2000 / 09
    Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení jednou známkou.

3.3.    Drezurní soutěž stupně Z – úloha Z3 / 2000 / 09
    Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení jednou známkou.

Hodnotí dva rozhodčí z jednoho místa, rozhodování dle drezurních pravidel čl. 432.N1.1 a úpravy pravidel 2010

3.4.    Soutěže v paradrezuře pro zdravotně postižené jezdce:

úlohy FEI 2OlO - paradrezurní test Novice
test skup. Ia-III,
Individual Championship Test skup. Ia - III

Pořadí jezdců bude stanoveno podle dosažených procent v dané úloze.
Jezdci startující ve skupině,do které jsou zařazeni klasifikátorem, budou hodnoceni odděleně od ostatních.

3.5.    Drezurní soutěž stupně L – úloha L8 / 2004 / 09
    Účast bez omezení, úloha se čte, hodnocení dle čl. 432 drezurních pravidel, 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434

4. Časový rozvrh závodů:

    745 - 845      prezentace, která se koná v kanceláři jezdecké oddílu
    900    technická porada, která se koná v kanceláři jezdecké oddílu
    930      začátek soutěže st. P
soutěže st. Z budou následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno vždy po ukončení soutěže
    1300 - 1330    prezentace a schůzka paradrezurních závodníků a jejich doprovodu
    1400    Soutěže v paradrezuře
soutěž st. L bude následovat po skončení předcházející soutěže a po dekorování, které bude provedeno vždy po ukončení soutěže
   
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

5. Všeobecné údaje:

5.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Ing. Vladimír Šmelhaus, Na Harfě 694/4,
                                       Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00
                        Tel. domů:  284 818 712 (večer)
                         e-mail: v.smelhaus@seznam.cz

5.2.    Uzávěrka přihlášek:    16. 6. 2010

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

5.3.    Přihlášky musí obsahovat:
- jméno, příjmení, datum narození a číslo licence jezdce,
            - jméno a číslo licence koně,
- přesný název a číslo licence subjektu, za který jezdec s koněm bude startovat,
- kontaktní osobu a telefon,
- označení soutěže, ve které budou jezdec s koněm startovat.

5.3.    Peněžité plnění: zápisné za start v soutěžích st. „Z“        150 Kč
                                        zápisné za start v soutěžích st. „Z“        300 Kč
             zápisné za start v soutěži st. „L“        350 Kč
             zápisné za start v soutěži v paradrezuře 100 Kč   

5.4.    Ceny:

- ve všech soutěžích st. P, Z a L budou vítěz a umístění do 5. místa dekorováni floty podle pravidel PJS, čl.  436 drez. prav.
- jezdci na 1. až 3. místě ve všech soutěžích st. P, Z a L budou odměněni věcnými cenami vyplácenými v penězích (čl. N8. Všeobecných pravidel)
- v paradrezurních soutěžích budou všichni soutěžící dekorováni floty a odměněni věcnými cenami

5.5.    Poskytované služby:
    - lékařská služba zajištěna přítomným lékařem,
    - veterinární služba zajištěna při úhradě za provedené služby.

5.6.    Ostatní údaje:
    - každý startující si musí zajistit vlastního čtenáře úlohy,
    - námitky a stížnosti v souladu s PJS,
    - ubytování pořadatel nezajišťuje,
    - ustájení koní pořadatel nezajišťuje,
    - veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt,
- pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození v průběhu závodů.
- sázky nejsou povoleny
                                za pořadatele


                                Tomáš Mašek v.r.
                              předseda jezdeckého oddílu
Rozpis schválen dne:
Oblastním výborem ČJF Praha
Zdeněk Beneš v.r.